#Một số điều cấm kỵ khi tối ưu chi phí mở clb bida